آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr

کارگاه آموزشی آشنایی با مهندس ژنتیک، کلونینگ و انتقال ژن

کارگاه آموزشی آشنایی با مهندس ژنتیک، کلونینگ و انتقال ژن

مرکز آموزش های آزادو مجازی دانشگاه هرمزگان، کارگاه آموزشی آشنایی با مهندس ژنتیک، کلونینگ و انتقال ژن

مرکز آموزش های آزادو مجازی دانشگاه هرمزگان، کارگاه آموزشی آشنایی با مهندس ژنتیک، کلونینگ و انتقال ژن در 1402/04/04 برگزار می کند.

2   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 1314
captcha